Положення Про Громадську Раду Антимонопольний Комітет України

Posted on Posted in Асоціація підприємців

Сьогодні громадські ради сформовані та працюють при більшості органів виконавчої влади в Україні. Водночас ще на початку 2000-их кількість громадських рад була дуже незначною. І характер та ступінь взаємодії між громрадою та органом влади повністю залежали від останнього, який і формував раду.

громадська рада при органах місцевого самоврядування

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності). Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи. Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного органу виконавчої влади, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проектів тощо з питань, пов’язаних з визначеною законодавством сферою діяльності органу виконавчої влади. Громадська рада при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі – громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

Менська Громада Вийшла На Новий Рівень Управління Охороною…

Якщо при органі виконавчої влади вже утворена громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, ініціативна група утворюється органом виконавчої влади не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень. Специфічно організована діяльність ГР при Закарпатській ОДА. Засідання ГР, як такі, не проводяться. Збирається або Президія, або комісії. Члени Президії ГР беруть участь у різноманітних заходах, які проводить ОДА відповідно до напрямів своєї діяльності. Ці події представляють як діяльність ГР.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки з дня затвердження МВС її складу. До складу Громадської ради може бути обрано не більш ніж по одному представнику від кожного громадського обʼєднання, релігійної, благодійної організації, творчої спілки та їх обʼєднань, асоціації, організації роботодавців та їх обʼєднань, засобу масової інформації (далі – інститут громадянського суспільства). Членство в громадській раді є індивідуальним.

Дещо змінилася ситуація після 2014 року, проте й у той час були випадки, коли недобросовісні керівники намагалися створити «власні» громадські ради з представників наближених до них громадських організацій, які згідно зі змістом власних статутів часто не відповідали напряму діяльності конкретного державного органу. Згідно з даним Положенням, Громадська рада при управліннях Львівської міської ради – це постійно діючий, галузевий, консультативно-дорадчий орган, створений з метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Львова на участь у самоврядуванні. До складу Громадської ради не може бути обрано представників інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. 6.12. Склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради розміщуються на офіційному веб-сайті Національного агентства у рубриці «Громадська рада».

Громадська Рада

Міська рада затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів. Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб. Врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Під час засідання Громадської ради порушили також питання ситуації у Львівській області із профілактикою інфекційних та вірусних захворювань. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення членів територіальної громади Запоріжжя до участі у здійсненні місцевого самоврядування. Проведення консультацій з громадськістю має сприяти налагодженню системного діалогу органів місцевого самоврядування з мешканцями міста, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань у сфері місцевого самоврядування з врахуванням громадської думки, створенню умов для участі членів територіальної громади м.

Сприяння врахуванню Комітетом громадської думки під час формування та реалізації державної політики. Громадська рада при Антимонопольному комітеті України (далі – Громадська рада, Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу. Забезпечення Громадської ради мебльованим приміщенням, засобами зв’язку, інформацією щодо роботи Національного агентства, створення належних умов для роботи Громадської ради та проведення її засідань здійснює Національне агентство. Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах верховенства права, законності та гласності, добросовісності, безсторонності, неупередженості, вільного волевиявлення та рівноправності членів, колегіальності прийняття рішень, прозорості та відкритості для суспільства, політичної нейтральності та незалежності. 5.29 Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

Ключове завдання громадських рад — представляти інтереси громадян під час формування та реалізації державної політики. В залежності від діяльності органу, при якому сформовано громраду, вона може виконувати різні функції. Нагадуємо, Громадська рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики.

У разі припинення членства посвідчення підлягає здачі секретарю Громадської ради. Секретар Громадської ради обирається Громадською радою на її засіданні. Голова Громадської ради має трьох заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування. Здійснювати підготовку зауважень, експертних висновків, експертних пропозицій, аналітичних обзорів, пояснювальних записок, експертно-аналітичних та юридичних обґрунтувань тощо до засідань Громадської ради, її постійних та тимчасових робочих комісій. 11) виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

Це підвищило прозорість самого процесу. Також було визначено конкретні вимоги до осіб, які можуть входити до складу громадських рад. Зокрема, було встановлено вимоги https://pbn.org.ua/ до організацій, які делегують представника до громради, та з’явилася норма до самих кандидатів про подання мотиваційних листів з описом бачення своєї діяльності.